torsdag 21 mars 2013

Fram och tillbaka, upp och ner - Back and forth, up and down

Mitt projekt fortskrider. Hundgarnet har tvättats.
Efter tips om hur, den  inte så påträngande men fullt kännbara, doften av hund i garnet skulle kunna fås att försvinna tvättades garnet i mitt nyinköpta hundschampo.
Inte trodde jag att det skulle vara lösningen men det fungerade. I alla fall så här långt.
Garnet blev luftigt och mjukt efter tvätt.

My project progresses. The Dog  yarn has been washed. 
Following the tips to get rid of  the not so intrusive but fully felt smell of dog in the yarn  I washed the yarn with  my newly purchased dog shampoo. 
I did not think it would be the solution but it worked. In all cases so far.The yarn was airy and soft after washing.

Nytvättad hundgarn
En härva nystades, med hjälp av min nystepinne, till ett nystan. En nystepinne fungerar som tummen gjorde förr för att göra ett nystan där tråden kan tas innifrån. Jag gillar nystan som inte far runt i stickkorgen eller ibland också på golvet.

I made a ball from a skein, using my nostepinne. A nostepinne serves as the thumb did in the old days to make balls of yarn that can be taken from inside. I like yarn balls. They stay in place in your knitting basket.
Nystan gjort med nystepinne - A ball made with a nostepinne
För att få en snabbväg till vilka stickor jag skulle använda använde jag min garngrovleksmätare och kom fram till att stickor nr 4 var troligen det mest passande för mitt garn.
Ett stickprov stickades för att kunna mäta antal maskor per 10 cm.
För att ha något att jämföra med stickade jag också ett prov med stickor nr 4,5 men detta ratades ganska omgående som för löst. Att sticka ett plagg som jag sedan ser tappa formen för att man stickat med för grova stickor vill jag inte.

To get a quick path to the knitting needles I would use, I used my yarn gauge andfound  needles 4 mm was probably the most suitable for my yarn. 
A sample was knit to measure number of stitches per 10 cm.To have something to compare with, I also knitted a sample with needles 4.5 mm but this was rejected almost immediately as too loose. To knit a garment that will then lose shape, because I´ve used too large needles, I would not.
Stickprov - A sample 
Efter att ha stickat ett stickprov, slutgiltigt valt stickor och i tankarna bearbetat vilken modell koftan, för det skall bli en knäppkofta, skall ha så var det bara att sätta i gång.
Min kofta skall stickas uppifrån och ned och jag har sneglat på modellen som "Tant Kofta" Lotta Blom har visat på sin blogg men jag är inte bekväm med halsringningen.
Jag vill ha en rundringad hals som sitter bra utan att dras ner över axlarna. Alltså blir det som vanligt att ta fram papper och penna och börja räkna.
Jag började med att med garn och virknål (samma grovlek som på mina stickor) göra en luftmaskorm med samma längd som min halsringning. I maskorna på denna orm maskade jag upp maskor för nacken och ärmarna, satte i stickmarkörer där jag ansåg mina ärmar borde vara och började sticka fram och tillbaka på en rundsticka.
För varje varv ökade jag ett visst antal maskor fram mot halsen genom att maska upp från min orm tills min halsringning fått den form jag önskade och samtidigt ökades vid mina markörer för ärmarna.
Jag beräknade en större åtgång garn än vad jag hade hundgarn så mitt ok fick bli randigt.
Till randningen använder jag ett handspunnet vitt alpackagarn av samma grovlek och stickar ränderna i rätstickning. Också detta garn är mjukt och behagligt och kan säkert passa för användning mot huden på de ställen koftan kommer i kontakt med den.

After knitting a sample, finally opted needles and mind processed what model the cardigan should have, because it will be a buttoning cardigan,  it was just to start. My cardigan shall be knit from the top down and I glanced at the model as "Tant Kofta" Lotta Blom has shown on her blog but I'm not comfortable with the neckline. 
I want a round neckline that fits well without being pulled down over the shoulders. So as usual I have to use a pen and paper and start counting. 
I started with the yarn and a crochet hook (the same thickness as my needles) to make a yarn snake the same length as my neck. In stitches of this snake I casted up stitches for the neck and sleeves, put in stitch markers where I felt my sleeves should be and began to knit back and forth on a circular needle. 
For every lap I increased a certain number of stitches until the neck  got the shape I wanted and at the same time increased at my markers for sleeves. 
I expected a larger consumption yarn than I had dog yarn so my yoke had to be striped. 
For stripes, I use a hand-spun white alpaca yarn of the same gauge and knitting stripes in garter stitch. Also this yarn is soft and comfortable and can certainly fit for use on the skin in places cardigan comes in contact with it.
Start på min kofta - Start of my cardigan
Koftan har blivit lite större sedan dess. Alla ökningar för oket/ärmarna är gjorda och det som kommer härnäst är att avskilja ärmarna och sticka runt för bålen. Något mindre antal maskor att sticka när ärmarna inte är med i arbetet längre. Det tillkommer en del nya maskor också i "kilen" under armarna men det blir ändå ca 100 maskor mindre.
Efter att inte ha varit så flitig med stickandet på sistone, förutom sockar förstås, så är det skönt att få sitta med sitt handspunna garn och göra något helt färdigt för användning.
Fortsättning följer.

The cardigan has proceeded a bit more since then. All increases for the yoke / sleeves are made and what comes next is to separate sleeves and work around for the trunk. Slightly smaller number of stitches to knit when sleeves are not in the business anymore. There will be some new stitches also in "wedge" under the arms but it will still be about 100 stitches smaller.

After not having been so diligent with knitting lately, except socksof course, it's nice to sit with my hand-spun yarn and do something completely ready for use.

To be continued.


 Måste också visa en annan filur i familjen som här tar tillfället i akt att lägga sig bekvämt till rätta för bästa sovställning. Allt går att slappa i!
Vår katt Nelson
I also must show you another rascal of the family that here takes the opportunity to achieve the best sleeping position. Everything is suitable to relax in!

måndag 4 mars 2013

Här ligger en hund begraven - I smell a rat

English below

Under lång tid har jag sparat ull som kammats ur Nellie's päls. Avsikten har varit att spinna ett hundgarn och efter att ha samlat en längre tid har det nu blivit dags.
Nellie är vår Border Collie och ullen är gråsvart med en del vita partier.
Efter tvätt kardades ullen tillsammans med en korsningsull av finull/gotland med en färg som stämmer bra överens med färgen på Nellie's päls. Förhållandet hundull och fårull är ca 70 % hundull och 30 % fårull.
För att få en bra blandning kardade jag först fårullen till ett bra flor, delade detta i flera delar som lades in i kardmaskinen tillsammans med hundullen.
Blandningen var minst sagt levande och för att undvika att ullen separerade med för mycket kardning kardades blandningen endast två gånger.

Garnet spinner jag  med kort drag framåt och med något mer snodd än jag normalt använder för att spinna ett mjukare garn. Eftersom hundullen är kort är tanken att med mer snodd binda ullen fastare i garnet för att förhindra att det kryper ur och bildar noppor.

Den spinnrock som jag använder för att spinna garnet är min Joy som har fått en ny spinnvinge och också fem nya spolar med större diameter än de tidigare. Tillverkade av KM.
Spolarna rymmer gott och väl 120 gram utan att vara överfyllda.Hittills har jag spunnit ca 3oo gram. Det är beräknat att hundullen, ca 600 gram, och fårullen som med min inblandning med 30% blir ca 300 gram skall räcka till en tröja.
Om det blir stickat en tröja av ullen får vi se. Hundullen har, även efter tvätt, en något karaktäristisk doft som kan kännas igen som hund. Får se om jag kan hitta ett bra tips på hur man kan maskera doften. Annars har jag i alla fall spunnit hundgarn.

Den nya spinnvingen med en äldre spole  - The new flyer with an older bobbin

De nya spolarna under tillverkning - The new bobbins almost finished

For a long time I have saved the wool combed fout of Nellie's fur. The intention was to spin it into yarn, and after collecting the undercoat, the time has now come to spin it into a yarn.
Nellie is our Border Collie and the wool is gray-black with some white areas.
After washing, the wool was carded with a  Swedish finewool / Gotland - crossbread in a color corresponding well with Nellie's fur. The relationship dog wool and sheep wool, is 70% dog wool and 30% sheep wool.
To get a good mix I first carded  the sheep wool, split it into several parts and put into the carding machine with dog wool.
The mixture was at least said living and to prevent the wool to separate by carding too much, the blend was  carded only twice.

I  spin the wool using  a short forward draw  with a little more twist than I normally use to spin a soft yarn. Since the dog wool is short, the idea is to use more more twist to tie wool firmer in the yarn to prevent  creeping and  forming neps.

The spinning wheel  I use to spin the yarn is my Joy.  It has got a new flyer and also five new bobbins of larger diameter than the previous ones. Made of DH.
The bobbins can hold well over 4,25 oz without being overloaded. So far I've spun 10,7 oz . It is estimated that dog wool, about 1,4 pounds, and sheep wool, with my mix with 30%,  is about 0,7 pound, will be enough for a sweater.
If  I'll knit a sweater  we'll see. Dog wool has, even after washing, a slightly characteristic odor that can be recognized as fur from a dog. I hope I can find a good tip on how to mask the smell. Otherwise, I have at least spun a dog yarn.


fredag 1 mars 2013

Fortsatt utvärdering med stickprov - Evaluation continues

English in between
 
Utvärderingen av Kerry Hill-ullen har fortsatt.
Denna ull som förvånat mig mer och mer ju mer jag har arbetat med den.
Som råull var jag tveksam till om den skulle gå att använda, som tvättad började det likna något. Att spinna ullen var annorlunda. Det blev inte det mest jämna entrådiga garn jag spunnet och ullen var inte lika medgörlig och lättspunnen som vår svenska lantrasull.
Tvinningen gick bra och nu började de första tecknen på en användbar ull dyka upp vilket gjorde att jag kände ett behov av att utvärdera den mer ingående.

Det färdiga garnet tvättades, inte påmitt vanliga sätt utan mer tufft än så.
Eftersom ullen motsätter sig tovning var det inget problem att gå från varmt vatten till kallt så ullen fick först sjuda i en gryta med några droppar hårschampo i vattnet ( 80 grader) i ca 15 minuter. Grytan togs av från plattan och kallt vatten spolades i för att snabbt kyla av garnet. Garnet sköljdes tills vattnet var rent och utan schamporester, centrufugerades och hängdes till tork,
Efter tvätt hade garnet fått en mjukare konsistens. Det hade fortfarande en något krispig känsla men var inte stickigt mot huden. Garnet hade också stor volym och kändes elastiskt och fjädrande.

Inget garn är färdigutvärderat innan man har gjort stickprov så till verket.
Tre olika garner hade jag som utgångsläge för mina prover
  • ett garn spunnet som kamgarn, med kort drag framåt, av kammade fibrer, tvinnat 2-trådigt
  • ett garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 2-trådigt
  • ett  garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 3-trådigt
alltså fick det bli tre prover.
Garnet spunnet som kamgarn stickades med stickor nr 3. Jag stickade i ett mönster med enbart räta och aviga maskor i viggform. (bild 1)

Evaluation of Kerry Hill wool has continued.
This wool that surprised me more and more the more I worked with it. 

As raw wool, I was doubtful as to whether it would be possible to use, when washed it began to look like something. Spinning the wool was different. It was not the most regular singles  I've spun and the wool was not as manageable and easily spun as our Swedish demestic wool.
Plying went well and now began the first signs of a usable wool pop up which meant that I felt a need to evaluate it more thoroughly.
  
The finished yarn was washed, not in my usual way, but more tough than that. 
Because the wool resists felting it was no problem to go from hot water to cold. The wool was first simmered for about 15 minutesin in a pot with a few drops of shampoo in the water (80 degrees) . The pot with yarn was taken from the plate and poured  with cold water  to rapidly cool the yarn. The yarn was rinsed until the water was clean and had no shampoo residue, spin dried and hung to dry, 
After washing the yarn  had a softer texture. It still had a slightly crisp feel but was not scratchy against the skin. The yarn also had great volume and felt elastic and springy.

No yarn is evaluated without making samples.

I had three different yarns as a starting point for my samples

  •   one yarn spun worsted with a short firward draw, from combed fibers, spun 2 ply
  •   one woolen yarn  spun with a longdraw, from cardes fibers, 2 ply
  •   one woolen yarn spun, with a longdraw,from carded fibers,  3 ply
It had to be three samples.

The yarn spun worsted was knitted with needles 3 mm. I knitted a pattern using only knit and purl stitches in tufted shape. (Fig. 1)


Bild 1   Garn spunnet med kort drag
Av det 2-trådiga kardgarnet stickades en provlapp med stickor nr 3,5. Ett mönster med en dansande kvinna, från Vibeke Linds bok med skandinaviska mönster, ursprungligen stickad med två färger, stickades med räta maskor på slätstickad botten. (bild 2)

The 2-ply from carded fibers was knit  with  needles 3.5 mm. A pattern of a dancing woman from Vibeke Lind's book of Scandinavian design, originally knitted with two colors, was knitted with purl stitch on the stockinette stitch bottom. (Fig. 2)

Bild 2  2-trådigt garn spunnet med långdrag
 Det 3-trådiga garnet stickades i ett flätmönster med räta maskor på avig botten. (bild 3)

 The 3-ply yarn was knitted in a cable pattern with K sts  on the purl bottom. (Fig. 3)


d
Bild 3  3-trådigt garn spunnet med långdrag
Samtliga prover tvättades i ljummet vatten med tillsats av några droppar schampo. Överflödigt vatten torkades ur i en frottéhandduk och proverna nålades upp på ett mjukt underlag. För att torka snabbare blåstes varmluft med hjälp av min hårtork på proverna.

Slutsats:  Ullen som, innan tvätt och kardning eller kamning, inte gav mig någon större förhoppning om att kunna bli ett acceptabelt stickgarn växte med beredning. Samtliga prover blev efter tvätt till helt acceptabla stickgarner. Det prov som kändes behagligast mot huden var det som stickats av kamgarnet men också de andra garnerna blev mjuka och klarar användning direkt mot huden. Jag skulle inte använda garnet till babykläder men jag blev helt klart lockad att sticka en tröja till mig själv av något av garnerna.

 All samples were washed in lukewarm water with a few drops of shampoo. Excess water was dried out in a towel and samples pinned up on a soft surface. To dry faster I used my hair dryer blowing hot air through the samples.
 

Conclusion: The wool, before washing and carding or combing, did not give me any great hope of becoming an acceptable knitting yarn, but it grew with preparation. After washing all samples were  completely acceptable knitting yarns. The sample that seemed more pleasing to the skin was knitted from combed fibers but also the other yarns were soft and can be used directly on the skin. I would not use the yarn for baby clothes but I am certainly tempted to knit a sweater for myself from any of the yarns.