tisdag 10 september 2013

Svampletning med ovanligt fynd. - Searching for mushroms and get another findings

 English below

För knappt en vecka sedan skulle KM och jag ta en promenad i skogen där vi tidigare hittat sammetsfotad  pluggskivling.
Nu bar det sig inte bättre än att svampskogen var tom på svamp, både den eftertraktade och annan. Att det inte skulle finnas så mycket kunde vi förstå med den långa värmeperiod som vi har varit lyckliga nog att ha haft i sommar, men att det skulle vara helt tomt trodde vi inte.

Något mer än lite besvikna gav vi oss hemåt igen i sakta mak.
Vid en å, inte långt ifrån oss, där det för länge sedan funnits en såg och där man när jag var liten kunde tvätta sina mattor och där vattnet nu brusade fram i glatt porlande, fick vi se en vit luddig hög.
Med fiberblicken påkopplad kan man inte bara åka förbi.
Ett rop till maken som körde bilen fick honom att stanna och backa tillbaka för att titta på underligheten och se vad det var som låg där en bit ifrån vägen.

Det vita visade sig vara ull. Inte fårull utan mjuk, vit, mycket kortare ull - ca 3-4 cm långa fibrer av något jag tolkade som kaninull. Ingen lukt förutom en lukt som från animalier.
 Med en ulltokigs feberartade rörelser plockades ullen upp. Här skulle inget spinnbart förfaras. Några rester blev kvar men man skall inte vara sniken när det gäller gåvor från ovan.
Grannen som med sin traktor körde förbi till sin senaste gallringsplats (skog), måtte ha tittat förundrat på den tokiga kvinna som nedhukad vid vägen samlade ihop något  vad det nu var.

Vi återtog färden mot hemmet - ett hundratal meter till - vad var det som låg i diket på andra sidan vägen?
Mer vitt! Kunde det möjligen vara...?
Ja tänk där låg en liten klick till av detta underbara.

Väl hemma plockade jag fram min lilla gröna (vårt tillskott till sländvärlden - en turkisk slända i miniformat).
Den väger bara ca 15 gram och passar kort, finfibrig ull. Ingen kardning som tar tid utan spinna från tott med lite mer snodd för att binda de korta fibrerna. Två färdiga nystan  blev det med sammanlagt 35 gram vitt entrådigt som från sina nystan tvinnades till tvåtrådigt garn på min skammelrock.
Idag har jag tvättat garnet som nu har torkat.  Garnet blir nog lagom till ett par lyxiga pulsvärmare.
Så mjukt och inte ett dugg stickigt.
Alldeles nytvättat garn  - Just freshly washed yarn


En närbild på mitt garn av hitte"ull". - A closeup of my yarn from  the found "wool "

Mm, så det kan bli när man inte hittar den svamp som skulle användas till färgning utan i stället gör fiberfynd vid vägkanten.
Hösten är en härlig tid!

Less than a week ago  KM and I would take a walk in the woods where we had previously found the velvet -footed plug mushrooms .
Now we found the mushroom forest empty of mushrooms, both sought after and another.  After the long hot summer we did not expected it to be many, but  we did not
thought  it to be completely empty. 

More than a little disappointed we leisurely went back towards home  .At a creek, not far from us, where it long ago been a saw  driven by the stream and where one, when I was a kid, could wash their rag rugs and where the water now surged forward in smooth rippling, we saw a white fuzzy high. 
With fiber gaze turned on, you can not just go by.A shout to hubby, who was driving the car, got him stop and back up to watch the strange device and see what it was lying at some distance from the road.The white proved to be wool . Not wool from a sheep, but a soft, white, much shorter wool - about 3-4 cm long fibers of something I interpreted as rabit wool. No odor besides an light smell of an animal product.With the mooves from a wool-nerd - I picked up the wool. No spinnable wool should be left aside . Some residue remained but one should not be greedy when it comes to gifts from heaven.
The neighbor on his tractor, drove past to reach his recent thinning area ( forest ). He must have looked in wonder at the mad woman kneeling beside the road gathering  something whatever it was . 

We resumed the journey to home - a hundred meters more - what was  that  in the ditch on the other side of the road?More white! Could it possibly be ...?Yes imagine - there was a small amount more of this wonderful wool.Once home, I picked up my little green spindle (our contribution to the world of spindles - a  small Turkish spindle). It only weighs about 15 grams and fits short, fine wool. No carding -  but spin from the lock with a little more twist to bind the short fibers. The singles from to spindles became a total of 35 grams of yarn. I plied it directly on my Norwegian style spinning wheel..
Today I washed the yarn which has now dried up. The yarn will be enough  for a pair of luxurious wrist warmers .So soft and not at all scratchy .
Mm, so it can be when you can not find the mushroms that would be used for colouring yarn  but instead makes fiber bargain at the roadside.
Autumn is a lovely time !

tisdag 3 september 2013

Ett resultat till sist. - An update for service

English below

Så är då mitt envisa arbete vid datorn till ända.
Nu finns resultatet att skåda med inträde från vår hemsida. Vår butik har fått en något annorlunda utformning och har nu automatisk orderhantering och flera betalningsalternativ. Tills vidare är det möjligt att betala med kort, via internetbank eller med Paysonkonto.
Så småningom skall vi också kunna erbjuda betalning via faktura.

Arbetet har pågått fysiskt de senaste två -tre veckorna men planeringsstadiet har varit betydligt längre med många listor med tabeller för för och emot.
Vi hoppas att du som kund skall uppleva en förbättring med ett enklare förfarande med beställning och betalning.
Vår handlägganingstid skall vi, också i fortsättningen, hålla så kort som möjligt.

En förändring har skett.
Den engelskspråkiga delen av vår butik har tagits bort. Det går naturligtvis fortfarande att handla och kontakten sker som tidigare via e-post med svar via e-post.

Vår ambition med en förändring av butiken är att erbjuda våra kunder på hemmaplan ett betydligt enklare förfarande. Vi hoppas och tror att det kommer att uppskattas.


My tenacious work at the computer is over.
The result can be seen on our website. Our shop has been given a slightly different design and has now automated order management and multiple payment options. Until further notice, it is possible to pay by credit card, via internet banking or Payson account.
Eventually, we will also be able to offer payment by invoice.

Work has been going on physically in the last two-three weeks but the planning stage has been considerably extended with many lists of tables "for and against".
We hope that our customers will experience a benefit with a simpler procedure with order and payment.
Our treatment of the orders will continue to be kept as short as possible.

A change has occurred.
The English section of our shop has been removed. Of course it is still possible to buy from us and contact takes place as before via email by reply e-mail.

Our ambition with a change in the shop is to offer our domestic clients a much simpler procedure. We hope and believe it will be appreciated.